Imported Debian patch 3.0.715-1
[darkstat-debian] / debian / po / vi.po
1 # Vietnamese Translation for darkstat.
2 # Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: darkstat 3.0.713-2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: darkstat@packages.debian.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-10-06 11:29-0600\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-31 14:40+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "Language: vi\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
19
20 #. Type: boolean
21 #. Description
22 #: ../templates:1001
23 msgid "Do you really want to upgrade darkstat ?"
24 msgstr "Bạn có thực sự muốn nâng cấp darkstat không?"
25
26 #. Type: boolean
27 #. Description
28 #: ../templates:1001
29 msgid ""
30 "The database file format of darkstat has changed, and can't be upgraded."
31 msgstr ""
32 "Định dạng tập tin cơ sở dữ liệu của darkstat bị thay thế thì không thể nâng "
33 "cấp được."
34
35 #. Type: boolean
36 #. Description
37 #: ../templates:1001
38 msgid ""
39 "If you confirm the upgrade, the database file /var/lib/darkstat/darkstat.db "
40 "will be removed (because it will prevent darkstat starting). A new database "
41 "file will be created from scratch when darkstat restarts."
42 msgstr ""
43 "Nếu bạn xác nhân việc nâng cấp thì tập tin cơ sở dữ liệu « /var/lib/darkstat/"
44 "darkstat.db » cũng bị gỡ bỏ (vì nó ngăn cản darkstat khởi chạy). Một tập tin "
45 "cơ sở dữ liệu mới sẽ được tạo khi darkstat khởi chạy lại."
46
47 #. Type: boolean
48 #. Description
49 #: ../templates:1001
50 msgid ""
51 "If you don't confirm the upgrade, the package will be left non-configured, "
52 "and if you wish to use an older version of darkstat you will have to "
53 "downgrade manually."
54 msgstr ""
55 "Không xác nhân việc nâng cấp thì gói này để lại không có cấu hình. Để sử "
56 "dụng một phiên bản darkstat cũ thì bạn nên tự hạ cấp."